Regulamin

zajęć tanecznych grup otwartych
w studiu Street Dance Academy

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych grup otwartych w Street Dance Academy jest zapisanie się przez stronę s-d-a.pl oraz uiszczenie za nie opłaty przed pierwszymi zajęciami zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie.
 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z rezerwacją miejsca. W przypadku gdy osoba zgłoszona nie pojawi się na dwóch kolejnych zajęciach po terminie zapisu, zostaje automatycznie przeniesiona na listę rezerwową.
 3. Uczestnikami zajęć w Street Dance Academy mogą być osoby, które ukończyły 3 rok życia.
 4. Osoby niepełnoletnie nie mogą być stroną umowy o świadczenie usług z Street Dance Academy.
 5. Za wszelkie szkody wyrządzone przez Uczestników, którzy nie ukończyli 18. roku życia odpowiedzialny jest Opiekun Prawny danego Kursanta. Ponadto Opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki niepełnoletnim Kursantom przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć w Street Dance Academy. Street Dance Academy nie jest zobowiązana do świadczenia opieki na rzecz niepełnoletnich Uczestników poza godzinami zajęć oraz w ich trakcie jeśli uczestnik bezpośrednio i aktywnie nie bierze udziału w zajęciach (np. wychodzi z sali. etc).
 6. Zajęcia w Street Dance Academy w poszczególnych grupach tanecznych odbywają się zgodnie z aktualnym harmonogramem udostępnianym przez organizatora na oficjalnych kanałach promocji.
 7. Zajęcia odbywają się od września do czerwca włącznie, w określonych przypadkach również w lipcu i sierpniu.
 8. W przypadku braku opłaty za zajęcia osoba nie może brać udziału w zajęciach, ani ich obserwować.
 9. Karnet ważny jest od daty zakupu przez określoną ilość czasu podaną z tyłu karnetu oraz na stronie www.s-d-a.pl i jest zależna od rodzaju wykupionego karnetu.
 10. Wejście pojedyncze ważne jest tylko na jedne zajęcia w dniu jego wykupienia.
 11. W przypadku powtarzających się spóźnień na zajęcia, osoby spóźniające się mogą zostać nie wpuszczone na salę.
 12. Zajęcia mogą się nie odbyć z powodu zbyt małej ilości osób w danym dniu.
 13. Zwolnienia lekarskie należy przedstawić najpóźniej do 5 dni roboczych od zgłoszenia choroby osobom zarządzającym Street Dance Academy. Na tej podstawie podejmowane będą decyzje o możliwości przedłużenia daty ważności karnetu.
 14. Opłata za karnet nie podlega zwrotowi ani w całości, ani w części w przypadku rezygnacji lub jego niewykorzystania w pełnym zakresie.
 15. W przypadku odwołania zajęć Street Dance Academy zobowiązuje się do przedłużenia ważności karnetu o każdy tydzień w którym zajęcia nie odbywały się w czasie trwania ważności karnetu lub podania terminu, w którym zajęcia będą odrobione.
 16. Osoby uczestniczące w zajęciach obowiązuje respektowanie zasad godności, szacunku i fair-play wobec siebie nawzajem, instruktorów oraz innych przebywających w studio Street Dance Academy.
 17. Wstęp na salę możliwy jest wyłącznie w obuwiu zmiennym.
 18. Każdy uczestnik zobowiązany jest szanować mienie Street Dance Academy oraz miejsc, w których odbywają się wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia organizowane przez lub przy współpracy Street Dance Academy. W przypadku zniszczenia mienia uczestnik zobowiązany jest do opłat związanych z naprawą lub odkupieniem sprzętu np. zniszczenie parkietu przez niestosowne obuwie.
 19. Street Dance Academy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników podczas zajęć. Zalecane jest, aby uczestnicy zajęć posiadali aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW. Uczestnik zobowiązany jest do dostosowania intensywności wykonywanych ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i samopoczucia. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów podczas zajęć należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i poinformować o tym Instruktora.
 20. Street Dance Academy nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć w szatni oraz na terenie całego studia.
 21. Street Dance Academy ma prawo do wykluczenia z udziału w zajęciach osób, których zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy. W szczególności niedozwolone jest w pomieszczeniach: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz wnoszenie i używanie środków uznanych przez polskie prawo za nielegalne.
 22. Street Dance Academy zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz grafiku zajęć.
 23. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez zgody Street Dance Academy jest zabronione.
 24. Uczestnik biorący udział w zajęciach jak i wydarzeniach organizowanych przez Street Dance Academy wyraża zgodę na wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć oraz filmów za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w mediach społecznościowych, gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach etc. Jednocześnie zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii i filmów z jego wizerunkiem.
 25. Zapisanie się przez stronę s-d-a.pl lub w studio Street Dance Academy na wybrane zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 26. Wszystkie kwestie niezawarte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie z osobami zarządzającymi Street Dance Academy.